Начално базово училище "Михаил Лъкатник"

НОВОТО ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Кои сме ние?

Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ – новото иновативно училище се намира в ж. к. „Славейков“ в гр. Бургас. Създадено преди 1979 г., училището представлява единство между училище и университет за подготовка на начални учители и учители за предучилищна възраст. През своята кратка история училището играе първостепенна роля при апробирането на много успешни програма от национален и международен характер. Това са програмите „Групова работа“, „Стъпка по стъпка“, „Екоучилища“ и др. В момента НБУ „Михаил Лъкатник“, гр. Бургас е водещо в регионален план по отношение на успеваемост, като традиционно е на челните места според резултатите си от Националното външно оценяване в края на начален етап.

НБУ „Михаил Лъкатник“ е център за иновации, тъй като работи съвместно с университета „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас по отношение на подготовката и реализирането на бъдещите начални педагози. Наред с това традиционно се работи по национални и международни проекти по линия на Европейският социален фонд, Програмата „Коменски“, Програма „Еразъм+“, Европейски структурни и инвестиционни фондове, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като се развиват уменията на педагозите и учениците по посока на развитие на чуждоезиковите компетентности , международното сътрудничесто и покриване на стандартите от Европейската квалификациона рамка.

Действащи проекти на училището

"Exploring the curriculum through nature programs - Project No:2018-1-RO01-KA229-049254_5"

„Да разработваме и усвояваме учебното съдържание чрез екологични програми“

"Conscious technology for the future - Project No:2018-1-TR01-KA229-058838_3"

„Разумно използване на технологиите за бъдещето”

BG05M2ОP001-2.012- 0001 „Образование за утрешния ден“

Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения.

BG05M2OP001-5.001- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Постижения, с които се гордеем

0

Ученици

0

Среден успех

0

Участия в състезания

0

Призове

0

Проекти

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Начално базово училище Михаил Лъкатник