Документи

С решение №704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 год. правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване в предучилищно и училищно образование., съгласно чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите, извършени от организациите
1.Инфо 136 – детска градина-2
2.Инфо 138 – приемане и преместване
3.Инфо 143 – валидиране
4.Инфо 143.1 – валидиране на компетентности -Заявление
5.Инфо 149 – проверка способности-1
6.Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас
7.Инфо 153 – дубликати
Молба до директор на училището – бланка
Молба до класен ръководител за до 3 дни отсъствие по уважителни причини в една учебна година
Молба до директор на училището за до 7 дни отсъствие по уважителни причини в една учебна година
Декларация за лични данни
Декларация за информирано съгласие
Заявление за приемане в клас
Заявление за издаване на удостоверение за преместване
Стратегия за развитие през периода 2016 – 2020 година
Правилник за дейността на НБУ „Михаил Лъкатник“
Етичен кодекс на работещите с деца и ученици
Програма за усвояване на българския книжовен език за учебната 2018/2019 година
План за работа за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на ученици – 2018/2019г.
Училищна годишна програма – 2018/2019г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2018/2019г.
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и ученици от уязвими групи