Документи

 

Молба до директор на училището – бланка

Молба до класен ръководител за до 3 дни отсъствие по уважителни причини в една учебна година

Молба до директор на училището за до 7 дни отсъствие по уважителни причини в една учебна година

Декларация за лични данни

Декларация за информирано съгласие

Заявление за приемане в клас

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Стратегия за развитие през периода 2016 – 2020 година

Правилник за дейността на НБУ „Михаил Лъкатник“

Етичен кодекс на работещите с деца и ученици

Програма за усвояване на българския книжовен език за учебната 2018/2019 година

План за работа за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на ученици – 2018/2019г.

Училищна годишна програма – 2018/2019г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2018/2019г.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и ученици от уязвими групи