Документи

Молба до директор на училището – бланка

Молба до класен ръководител за до 3 дни отсъствие по уважителни причини в една учебна година

Молба до директор на училището за до 7 дни отсъствие по уважителни причини в една учебна година

Декларация за лични данни

Декларация за информирано съгласие

Заявление за приемане в клас

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Стратегия за развитие през периода 2016 – 2020 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на НБУ „Михаил Лъкатник“

Годишен план на НБУ „Михаил Лъкатник“ за учебната 2017-2018 година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес в НБУ „Михаил Лъкатник“ за учебната 2017-2018 година

Спортен календар за учебната 2017-2018 година

Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в НБУ „Михаил Лъкатник“ за учебната 2017-2018 година